Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Everlake Wholesale BV

Everlake Wholesale B.V.. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68554036. Everlake Wholesale B.V. heeft zijn statutaire zetel in Leeuwarden, Nederland.

Artikel 1 Definities

Verkoper :Everlake Wholesale B.V., de gebruiker van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (verkort: voorwaarden);
Koper :de wederpartij van verkoper, de afnemer;
Overeenkomst :de overeenkomst tussen verkoper en koper;
Schriftelijk :per brief, per telefax of langs elektronische weg.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper waarbij verkoper zich verbindt zaken te leveren aan koper. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door verkoper.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper of andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Arikel 3 Aanbiedingen/Totstandkoming overeenkomst/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, ook al is in de aanbieding een termijn voor aanvaarding gesteld.

3.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.3 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als bindend nadat verkoper schriftelijk de order/bestelling van koper heeft bevestigd.

3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum;

3.5 De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarden aangegaan dat uit door de verkoper ingewonnen informatie de naar verkopers oordeel voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt en/of een kredietverzekering op de koper kan worden afgesloten.

3.6 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten van verkoper zijn gebaseerd op Ex Works, Sneek, Nederland (EXW, Incoterms 2016), zijn in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verpakkings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

3.7 Eventuele kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.8 Verkoper heeft het recht, nadat de overeenkomst is gesloten, de prijs naar alle redelijkheid aan te passen dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien zich factoren voordoen die dit rechtvaardigen. Onder bovengenoemde factoren worden onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen stijgingen van de grondstofprijzen, productiekosten, rechten, belastingen, valutawijzingen, inflatie, etc.

3.9 Verkoper is gerechtigd de kosten van duurzame verpakkingsmaterialen apart in rekening te brengen. Deze kosten worden door verkoper gecrediteerd wanneer de verpakkingsmaterialen onbeschadigd voor rekening en risico van koper door koper zijn geretourneerd;

3.10 Verkoper is gerechtigd de aangegeven orderkosten en kosten met betrekking tot speciale bestellingen bij koper in rekening te brengen.

3.11 Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Levering

4.1 Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms 2016;

4.2 Verkoper is ten alle tijden gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te bedingen. Na ontvangst van de vooruitbetaling door verkoper zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen;

4.3 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

4.4 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, is verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de zaken te vernietigen. De gemaakte kosten en de schade die verkoper bij doorverkoop (inclusief eventuele minderopbrengst) of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper;

4.5 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt verkoper steeds rembourskosten in rekening bij koper;

4.6 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;

4.7 Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 8 weken) van de overeengekomen levertijd heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. Koper heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding;

4.8 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deel-leveringen afzonderlijk te factureren;

4.9 Een eventuele leveringstermijn zal per transactie worden bepaald. Deze leveringstermijn vangt aan op het tijdstip dat de toepasselijke overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3 en verkoper ook een eventueel overeengekomen betalingszekerheid heeft geaccepteerd en/of de eventueel overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de order is voldaan waaronder ontvangst door verkoper van noodzakelijke gegevens van de koper;

4.10 Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door koper, schort de leveringsverplichting van verkoper op.

Artikel 5 Modellen/afbeeldingen

5.1 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

5.2 Is aan koper een proefmodel getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

5.3 De door verkoper op verzoek van koper toegezonden proefmodellen kunnen niet worden geretourneerd. Verkoper brengt de toegezonden proefmodellen volledig bij koper in rekening tegen de cataloguswaarde, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 Onderzoek, reclames

6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken, afwijkingen en manco’s dienen middels aantekening op de vrachtbrief/pakbon binnen 24 uur na levering per telefax of email (scan) bij verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

6.2 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum;

6.3 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de koper geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;

6.4 Indien ingevolge de vorige leden tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper en op de wijze zoals door verkoper is aangegeven;

6.5 Speciale bestellingen kunnen niet geretourneerd en gecrediteerd worden, aangezien verkoper deze zaken nimmer aan de leverancier kan retourneren of kan claimen;

6.6 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
- afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %;
- de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten;
- tussentijdse prijswijzigingen.

6.7 Indien een klacht naar het oordeel van verkoper gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien vervanging aantoonbaar zinloos is, zal verkoper de zaken terugnemen en de koper crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is verkoper gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde;

6.8 Slechts indien en voor zover de reclame door verkoper gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de koper op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden contant of bij automatische incasso, dan wel vooraf middels (gedeeltelijke) vooruitbetaling, dan wel indien partijen zulks zijn overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

7.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

7.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, onder curatele van koper, dood van koper, overdracht of staking van de onderneming van koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;

7.4 Verkoper is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum in mindering kan worden gebracht;

7.5 Betaling dient aan verkoper te geschieden, tenzij verkoper haar vordering op koper heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal verkoper koper schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

7.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de oudste openstaande en opeisbare facturen en de lopende rente.

7.7 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is koper verplicht op verzoek van verkoper, bij of na het aangaan van de overeenkomst en voor levering, een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken.

Artikel 8 Incassokosten

8.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00 per vordering;

8.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle betalingsverplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;

9.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan afnemers buiten de EU of op enige andere wijze te bezwaren;

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

9.4 Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Het is de koper echter niet toegestaan de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen op het moment dat door de koper surseance van betaling is gevraagd of de koper in staat van faillissement is verklaard.

9.5 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9.6 Koper dient de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, afgescheiden van de overige zaken op te slaan, dit om in staat te zijn de zaken van verkoper te blijven onderscheiden.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien:
- koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- koper bij of na het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

10.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Annulering

11.1 Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan koper heeft geleverd, deze geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht. Tevens is koper gehouden aan verkoper alle met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, opslag en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van verkoper op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

11.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;

11.3 Indien koper inmiddels de orderprijs aan verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper van de orderprijs minus 10% zorg gedragen;

11.4 Zaken die niet direct geleverd kunnen worden, worden automatisch in backorder gezet. Indien deze zaken niet binnen twee maanden leverbaar zijn, ontvangt koper van verkoper uiterlijk 2 weken na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien koper reeds het artikel aan verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper zorg gedragen;

11.5 Speciale bestellingen kunnen niet geannuleerd worden aangezien verkoper deze zaken nimmer aan de leverancier kan retourneren.

Artikel 12 Garantie

12.1 De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

12.2 Deze garantie is beperkt tot:
- fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk,
onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, onderhoud en montage;
- leveringen aan kopers binnen de EU;
- de garantie die door de fabrikant wordt gegeven;
- creditering, herstel of vervanging van de zaak;
- 6 maanden na levering door verkoper aan koper tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

12.3 Deze garantie vervalt:
- bij bewerkingen, wijzigingen, montage, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde;
- bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing;
- bij niet naleving van de gebruiksaanwijzingen.

12.4 In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;

12.5 Op tweedehandse zaken en restpartijen wordt geen garantie gegeven;

12.6 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling;

12.7 Vervangt verkoper ter voldoening aan de garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van verkoper.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is verkoper nimmer aansprakelijk voor enige door de koper geleden schade. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en milieuschade. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Indien en voor zover, ondanks het gestelde in artikel 13.1 op verkoper enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken zaken. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.

13.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de samenstelling van de verkochte zaken;

13.4 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden (inclusief aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de zijde van verkoper en koper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

13.5 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is verkoper nimmer aansprakelijk;

13.6 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

Artikel 14 Overmacht

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, poststakingen, verkeersopstoppingen, files, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

14.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen;

14.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

14.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met door verkoper geleverde zaken berusten uitsluitend bij verkoper of haar toeleveranciers. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet;

15.2 Alle door verkoper verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

15.3 Het is koper niet toegestaan geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.

Artikel 16 Authentieke versie

16.1 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 17 Geschillen

17.1 De bevoegde rechter in Leeuwarden (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.2 Geschillen tussen verkoper en kopers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen definitief worden beslecht door middel van arbitrage door de Internationale Kamer van Koophandel overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel door één of meerdere arbiters benoemd overeenkomstig dit Reglement. De gebezigde taal is Nederlands of Engels. De arbitrage zal plaatsvinden in Leeuwarden (Nederland).

Artikel 18 Toepasselijk recht

18.1 Op deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19 Deponering voorwaarden

19.1 Deze publicatie vervangt alle andere artikelen en voorwaarden voor levering geregistreerd en / of afgegeven door ons in het verleden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

19.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en voor Noord Nederland te Leeuwarden.

Opgemaakt d.d. 1 augustus 2016